Хотатэ-гай
65.-
30 г.

Хотатэ-гай

Нежное мясо гребешка.